Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT – A KEY FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Vol. 3, No 1a, 2010

 

 

The infrastructure development – a key factor for sustainable development of rural areas

 

Anna Katoła

 

 

Abstract. The main objective of sustainable development is an improvement in quality of life of both present and future generations. On the base of that assumption the author of the paper presents the infrastructure development as the key element for the sustainable development of rural areas. The article describes the link between sustainability and quality of life, between level of infrastructure, role of local government and the realization of sustainable development goals.

 

Keywords: infrastructure, sustainable development, rural areas.


References:


1.Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A., Łojewski S. (2006), Analiza ekonomiczno-przestrzenna i delimitacja obszarów wiejskich rozwijających się i opóźnionych w rozwoju w Polsce, Woda – Środowisko - Obszary wiejskie t.6 z 1 (16), IMiUZ w Falentach.

2.Bański J. (2006), Geografia polskiej wsi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3.Białobrzeska R., Marks-Bielska R. (2003), Jakość życia w regionie w koncepcji ekorozwoju, [w:] Jakość życia w regionie pod red. J. Karwowski, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.

4.Borys T. (2001), Jakość życia a zrównoważony rozwój. Relacje i pomiar, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, pod red. F. Piontek, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

5.Borys T. (2003), W stronę zrównoważonego rozwoju polskich gmin i powiatów, [w:] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce-10 lat po Rio, pod red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

6.Borys T. (2005), Wskaźniki Zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok.

7.Brown B. J., Hanson M. E., Liverman D. M., Merideth R. W. Jr. (1987) Global Sustainability: Toward definition, ”Environmental Management”.

8.Czapiński J., Panek T. (2007), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.

9.Czykier-Wierzba D. (1998), Problemy rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej i wnioski dla Polski, [w:] Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską pod red. S. Urban, Wydaw. AE Wrocław, Wrocław.

10.Dobrzańska B. M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

11.Dolata M. (2005), Infrastruktura gospodarcza warunkiem rozwoju obszarów wiejskich i poprawy poziomu życia mieszkańców wsi, Roczniki Naukowe  t. VII Z. 4, Stowarzyszenie Ekonomiczne Rolnictwa i Agrobiznesu, Poznań.

12.Dolata M., Łuczka-Bakuła W. (2005) Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.

13.Duczkowska-Małysz K. (1998), Rolnictwo, wieś, państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, PWN, Warszawa 1998.

14.Gaiński P. (2003), Infrastruktura techniczna gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. Podlaskiego a rozwój lokalny i regionalny, [w:] Problemy zagospodarowania terenó wiejskich pod red. A. Stasiaka, PAN KPZK, Biuletyn Zeszyt 207, Warszawa.

15.Hunek T. (2002), Projekcja modelu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, [w:] Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności pod red T. Hunek, Warszawa.

16.Kaja J., Piech K. (2005), Rozwój oraz polityka regionalna w Polsce , Wydawnictwo SGH, Warszawa.

17.Kistowski M. (2003), Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań.

18.Kołodziejczyk D. (1992), Infrastruktura w procesie rekonstrukcji społecznej i ekonomicznej wsi, IERiGŻ, Warszawa.

19.Kowalski A. (1998), Infrastruktura społeczna obszarów wiejskich, [w:] Encyklopedia agroiznesu pod red. A. Wosia, Fundacja Innowacja, Warszawa.

20.Krajewski K., Brzozowski K. (1994), Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich warunkiem ich poprawnego rowoju, Wiad. Melior., Z.  3.

21.Kryk B., Włodarczyk-Śpiwak K. (2006) Wybrane aspekty jakości życia, na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, pod red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

22.Lorek E., Sobol A. (2004), Ocena wdrażania zrównoważonego rozwoju w gminach śląskich w procesie integracji europejskiej, [w:] Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego pod red. S. Kozłowski, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

23.Łuczak-Bakuła W., Dolata M. (2005), Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszowskiego, Poznań.

24.Łuczka-Bakuła W., Dolata M. (2001), Stan infrastruktury a rozwój przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej, [w:] Strategia inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz kształcenia kadr w gospodarce żywnościowej XXI w. pod red. T. Ziejewskiego, Wydawnictwo AR, Szczecin.

25.Nargiełło J. (2005), Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminach wiejskich, Stowarzyszenie Ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, Roczniki Naukowe, T VIII, Zeszyt 4.

26.Nijkamp P. (1986), Infrastrukture and Regional Development, A Mulidimensional Policy Analysis, Empirical Economics 11, 1, za Rosik P., Szuster M. (2008), Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

27.Pajda R. (1996), Środowiskowe i gospodarcze uwarunkowania wdrażania ekorozwoju w skali lokalnej a układ administracyjny w Polsce, [w:] Mechanizmy i Uwarunkowania Ekorozwoju, T. II,  pod red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.

28.Pięcek B. (1997), Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce pod red. M. Kłodziński, A. Rosner, SGGW, Warszawa.

29.Pięcek B. (1999), Zróżnicowanie obszarów wiejskich pod względem poziomu rozwoju infrastruktury, Warszawa.

30.Pięcek B. (2001), Wpływ infrastruktury na warunki życia ludności wiejskiej i procesy demograficzne, [w:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków pod red. I. Bukraby - Rylskiej i . Rosnera, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa.

31.Piontek B. (2001), Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, Teoria i kształcenie, praca zbiorowa pod red. F. Piontek, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

32.Piontek F. (2000), Integracja Polski z Unią Europejską a wdrażanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska-problemy, korzyści, zagrożenia, pod red. M. Burchard-Dziubińskiej, t. I., Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.

33.Pomianek I. M. (2005), Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, Roczniki Naukowe, T VII, Zeszyt 4.

34.Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, pod red. K. Duczkowska-Małysz, IRWiR-PAN, Warszawa 1993. 

35.Ratajczak M. (1999), Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

36.Siemiański J. (1996), Studia nad infrastrukturą wsi polskiej, [w:] Problemy infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w Polsce, t. I, IRWiR PAN, Warszawa.

37.Siemiński J. (2000), Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich w koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego kraju [w:] Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich, Wydaw, IBMER, Mat. Międzyn. Konf. Kielce, Kielce.

38.Słaby T. (2007), Poziom i jakość życia, [w:] Statystyka społeczna pod red. T. Panek, A. Szulc, SG, Warszawa.

39.Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, pod red. A. Rosner, Wyd. SGGW, Warszawa 1997.

40.Strategia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2015, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2003.

41.Wasilewski A. (2005), Samorząd gminny jako czynnik poprawy konkurencyjności obszarów  wiejskich, Studia i Monografie 129, IERiGŻ, Warszawa.

42.Wierzbicki K., Michna W. (2000), Szanse rozwoju wielofunkcyjnego wsi Mazowsza, [w:] Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej, Wydaw. PAN,  Mater. Konfer. Warszwa.

43.Wilkin J. (1996), Obszary wiejskie w polityce rozwoju gospodarczego Polski, [w:] polityka rolna – element polityki rozwoju gospodarczego Polski, IERiGŻ, Warszawa.

44.Zarębski M. (2002), Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego), UMK, Toruń.

45.Zawadzki W. (1991), Infrastuktura techniczna obszarów wiejskich w Polsce (zagadnienia wybrane), IERiGŻ, Warszawa.

 

46.Zawadzki W. (1998), Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich, [w:] Encyklopedia agrobiznesu pod red. A Wosia, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.


Mgr Anna Katoła

University of Szczecin

Poland