Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


CIVIL SOCIETY AS THE FOUNDATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Vol. 3, No 1a, 2010

 

 

Civil Society as the Foundation of Sustainable Development

 

Adam Płachciak

 

 

Abstract. The idea of sustainable development is focused on contemporary threats of human life, which generally emerge form growing consumption of natural resources, enlarging of environmental devastation, fast demographic growth, unsatisfied basic needs of immeasurable group of people or deep destabilization of natural and socio-economical systems. The imperative assignment for efficient implementation the ideas of sustainable development is pressing towards building a responsible civil society. Effective solutions of social, economic and environmental problems require a participation of all active partners which means active engagement of local actors in creating main strategy.

 

Keywords: civil society, sustainable development.
 1.Bokajło W., Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

2.Borys T., Partnerstwo jako zasada zrównoważonego rozwoju, Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w     Polsce – 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.

3.Broda – Wysocki P. (a), Idee i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w myśli społeczno - politycznej, [w:] Witkowska M., Wierzbicki A., Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR”, Warszawa 2005.

4.Broda – Wysocki P. (b), Teoretyczne podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Witkowska M., Wierzbicki A., Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR”, Warszawa 2005. 

5.Druga (II) polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa 2000.

6.Frączak P., Skrzypiec R., Rola organizacji pozarządowych w realizacji partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, [w:] Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce – 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.

7.Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo PWN, Warszawa – Wrocław 1997.

8.Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.

9.Gray J., O rządzie ograniczonym. Szczegółowe uprawnienia i szczegółowe obowiązki, Centrum Adama Smitha, Warszawa 1995.

10.Gray J., Od postkomunizmu do społeczeństwa obywatelskiego – powrót historii i zmierzch zachodniego modelu, [w:] Szacki J., Ani książę ani kupiec, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1997.

11.Gray J. (a), Program dla zielonych konserwatystów, [w:] tenże, Po liberalizmie, Fundacja „Aletheia”, Warszawa 2001.

12.Gray J. (b), Totalitaryzm, reforma i społeczeństwo obywatelskie, [w:] tenże, Po liberalizmie, Fundacja „Aletheia”, Warszawa 2001.

13.Harvey D., Neoliberalizm – historia katastrofy, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2008.

14.Kozłowski S., Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

15.Macnaghten P., Urry J., Alternatywne przyrody – nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2005.

16.Papuziński A., „Małe gminy” a ekologia: nauka z polskich  dziejów ochrony przyrody, [w:] Papuziński A. (red.), Decentralizacja, regionalizacja, ekologia. Studium filozoficznych i edukacyjnych aspektów ekologii z perspektywy „małych gmin”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1998.

17.Putnam R. D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków – Warszawa 1995.

18.Sowiński S., Idea i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w myśli społeczno – politycznej,  [w:] Witkowska M., Wierzbicki A., Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR”, Warszawa 2005.

19.Strumińska M., Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju, [w:] Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój –  od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2005.

20.Sztompka P., Zaufanie – fundament społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2007.   

 

PhD Adam Płachciak

University of Economics in Wroclaw

Faculty of Regional Economy and Tourism in Jelenia Gora

aplach@kki.pl