Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


FORMATION OF INDUSTRIALLY FINANCIAL GROUPS IN THE CONTEXT OF TRANSBORDER COOPERATION OF UKRAINE AND POLISH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF THE STATE ENTRANCE IN EU

Vol. 1, No 1, 2008

Boryk Olga 

Associate professor of Economy enterprises department  

Ternopil institute of social and informative technologies, Ukraine

boryk_olya@ukr.net 


FORMATION OF INDUSTRIALLY FINANCIAL GROUPS IN THE 

CONTEXT OF TRANSBORDER COOPERATION OF UKRAINE  

AND POLISH REPUBLIC IN THE CONTEXT  

OF THE STATE ENTRANCE IN EU 


Abstract 

Features of forming industrially financial groups (IFG)  in the context of becoming market relations in Ukraine have been exposed in the article. It has been given the general features and differences of their construction, taking into account the home and foreign experience. It has been shown their socio-economic role in realization of state strategic purposes while entering in European Union. It has been proposed a model of cooperation organization  between industrially financial groups participants from the various states, in particular creation of the purposeful transborder Ukrainian-Polish industrially financial groups. 


Key words 

Industrially financial groups (IFG), Economic Integration,  transborder cooperation. 

 

References:

1.Zakon Ukrainy „Pro promyslovo - finansovi hrupy v Ukraini” N 438/95-VR vid 21.11.95 Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 1996, N 23, st. 88. Iz zminamy  vid 20.11.2003, VVR, 2004, N 13, st.181.

2.Derevianko B. Do pytannia pro poriadok stvorennia promyslovo-finansovykh hrup // Pidpryiemnytstvo, hosp-vo i pravo. - 2003. - № 6. - S.12 – 16

3.Kostiuk A., Kostiuk E., Chernыshov K. FPH na rыnkakh korporatyvnoho kontrolia y ynvestytsyi v Ukrayne//Problemы teoryy y praktyky upravlenyia.—2005. -- № 2,3 

4.FPH kak model vzaymodeistvyia realnoho y fynansovoho sektorov эkonomyky: realnыi opыt. // Ezhenedelnыi analytycheskyi obzor . 1999. № 2 (15-21 marta).

5.Tsvetkov V.A. Osobennosty formyrovanyia y perspektyvы razvytyia osnovnыkh typov fynansovo- promыshlennыkh hrupp RF//Promыshlennaia polytyka v Rossyiskoi Fe-deratsyy. --  2002. --  №3.