Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


INTELLECTUAL CAPITAL – A NEW SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE

Vol. 1, No 1, 2008

Dr Marek Kunasz 

Department of Microeconomics 

Faculty of Economics and Management  

University of Szczecin, Poland


INTELLECTUAL CAPITAL – A NEW SOURCE  

OF COMPETITIVE ADVANTAGE 


Abstract  

Changes occurring in environment of organization require a new attitude toward the structure of its capital (taking human, structural, and intellectual capital into account) and toward the measurement of elements that are a major source of the development of its competitiveness and goodwill. Nonetheless, system of  reporting does not follow these changes. The paper presents the notion of intellectual capital both employing narrower and wider perspectives as well as historical outline of the way in which the concept of intellectual capital was developed  paying special attention to pioneering works connected with issues relating to measuring intellectual capital and classification of its structuralizing elements (the Konrad Group, K.E.Sveiby, L. Edvisson and M.S. Malone).

Key-words: intellectual capital

 

References

1.Bernais J., (2001), Niematerialne aktywa firmy – charakterystyka wybranych elementów, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 900, Wrocław.

2.Bratnicki M., Dyduch W., (2001), Menedżerska topografia niematerialnych wartości przedsiębiorstwa w: Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, (red.) R. Krupski, WWSZiP, Wałbrzych.

3.Brennan N., Connell B., (2000), Intellectual Capital: Current Issues and Policy Implica-tions, Journal of  Intellectual Capital, vol. 1, no. 3.

4.Dobija D., (2000), Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego pre-zentacji w sprawozdaniach finansowych, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 553, Kraków.

5.Dobija D., (2002), Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, Za-rządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.

6.Dobija D., (2002), Zasoby niewymierne w firmie i możliwości ich raportowania dla inte-resariuszy firmy, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości - tom 8, Stowarzyszenie Księ-gowych w Polsce, Warszawa.

7.Dobija M., (1999), Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowo-ści społeczno-ekonomicznej, w: Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej – tom LI, Stowa-rzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

8.Edvisson L., Malone M.S., (1997), Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company’s Real Value By Measuring Its Hidden Brainpower, Piatkus, London.

9.Edvisson L., Malone M.S., (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.

10.Fazlagić A., (2002), Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.

11.Hudson W.I., (1993), Intellectual Capital, how to build it, enhance it, use it, John Wiley&Sons.

12.Konrad Group, (1989), The Invisible Balance Sheet: Key indicators for accounting, con-trol and valuation of know-how companies, Affarsvarlden/Ledarskap, Stockholm.

13.Mikuła B., (2002), Kapitał intelektualny jako przedmiot zarządzania, Problemy Jakości, nr 4.

14.Nahapiet Y., Ghosal S., (1998), Social Capital, Intellectual Capital and the Organization-al Advantage, Academy of Management Review, nr 2.

15.Olsson B., (1998),  Staff Training and Further Development in Place of Redundancies: A Swedisch Example, Journal of Human Resources Costing and Accounting, Vol. 3, no 1.

16.Osbert-Pociecha G., Karaś M., (1999), Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegro-waną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębior-stwa, Przegląd Organizacji, nr 3.

17.Ross G., Ross J., (1997), Measuring your Company’s Intellectual Performance, Long Range Planning, June.

18.Skrzypek E., (1999), Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, Problemy Jakości, nr 11.

19.Sokołowski J., (2002), Rola pakietowych systemów wynagrodzeń w kształtowaniu kapi-tału intelektualnego organizacji, Przegląd Organizacji, nr 1.

20.Steward T.A., (1991), Brainpower. How Intellectual Capital is becoming America’s Most  Valuable Asset, Fortune, 3rd of June.

21.Steward T.A., (1997), Intellectual Capital: The New Wealth of Organisations, Nicholas Brealey, London.

22.Strojny M., (2000), Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji, Przegląd Organizacji, nr 7-8.

23.Strojny M., (1999), Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, Problemy Jakości, nr 12. 

24.Sveiby K., (1997), The New Organizational Wealth: Managing & Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett-Koehler, San Francisco.

25.Ulrich D., (1998), Intellectual Capital = Competence*Commitment, Sloan Management Review, Issue 2, vol. 39, Winter.

26.Wiig K.M., (1997), Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, Long Range Planning, nr 6.