Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


WIND ENERGY FINANCING TOOLS

Vol. 3, No 1a, 2010

 

 

Wind energy financing tools

 

Magdalena Suska-Szczerbicka

 

 

Abstract. Renewable energy is one of the fundamental elements of balanced development. Developed countries and countries aspiring to become modern see the necessity to reduce the amount of pollution from the process of burning of  fuels and the necessity to seek alternative sources of energy, facing the economic and physical diminishing of fossil fuels. The use of renewable sources of energy is one of the most effective methods of reduction of carbon dioxide emission.

 

Keywords: renewable energy, the European Union to renewable energy sources, priorities for the Polish energy market, capital for investment, financing wind power.


References:1.Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013, Warsaw 2006.

2.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt, Narodowa Strategia Spójności 2007-2013”, Warsaw, August 1, 2006.

3.Ministerstwo Środowiska „Odnawialne Źródła Energii Podstawowe Informacje, Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian klimatu”, Warsaw 2007.

4.Komunikat Komisji i Parlamentu Europejskiego nr COM (2002)321 z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie ogłoszenia raportu końcowego tekstu Zielonej księgi: Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (Green Paper: Towards  European Strategy for the Security of Energy Supply. Brussels 2001).

5.Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego. Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów. EC BREC, Warsaw 2006.

6.Dyrektywy 2001/77/EC: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energetycznym.

7.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2001/77/EC z dnia 27 września 2001r. w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej. Official Journal of the European Communities L 283, Bruksela, 27 X 2001. 

8.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2003/30/EC z dnia 8 maja 2003r. w sprawie promocji i wykorzystania biopaliw w transporcie. Dz.Urz.WEL123 z 17.05.2003.

9.Dyrektywa 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania Kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG. Dz.Urz. WE L 52 z 21.02.2004r.

10.Dyrektywa 2001/77/EC: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energetycznym.

11.International energy Outlook 2009. Energy Information  Administration, p.111-116  www.eia.doe.gov., 27.03.2010 r.

12.European Commission: Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. White Paper for a Community Strategy and Action Plan , COM (97) 599 final 26 XI 1997.

13.Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Prwawo energetyczne. Dz.U. nr 135 poz. 1144.

14.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. (Dz.U. z 2006 r., Nr 205, poz. 1510).

15.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 Yearu w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969).

16.Niklewicz K., Pszczółkowska D.: Unia będzie finansować polską energetykę, „Gazeta Wyborcza”.pl, http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/radzie+unii, 27.03.2010 r. 

17.Bajerski A., Arendarczyk M.: Warunki Kredytowania elektrowni wiatrowych, BOŚ  S.A. Oddział w Gdańsku, www.ecoenergia.pl Gdańsk, 26.03.2010.

18.www.bosbank.pl, 26.03.2010.

19.leasing.bzwbk.pl, 26.03.2010.


Magdalena Suska-Szczerbicka

Part-time PhD course of study

University of Szczecin, Economical Sciences and Management Department

Poland